Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2022

Gösterim: 3489

Temel İslam Bilimleri Bölümü

İslâm dininin temelini teşkil eden 23 yıllık vahiy sürecinin toplamı Kur’ân-ı Kerim’i tecvid ve tashih-i huruf ilkelerine uygun bir şekilde okumanın yanı sıra anlamına nüfuz etmek için kaynak dil Arapçanın dil, gramer ve belâgat düzeyinde öğretilmesi, elde edilen bu yeterlik aracılığıyla Kur’ân-ı Kerim’in tefsir ve yorumu ile bu yoruma bağlam zemini teşkil eden Hz. Peygamber’in söz, eylem, uygulama ve tasvipleri toplamı olan hadis külliyatının usul ve içerik olarak verilmesi yanında söz konusu iki ana akstan çıkarılan itikad, ibadet, muamelat ve ukubata dair hükümler ile istinbat metodolojileri etrafında şekillenen ekoller ve yaklaşım farklılıklarının tanıtılması ve dinin deruni yaşantı formlarına dair felsefi arka plan ve tarihi perspektif kazandırılması gayesini esas alan akademik yapılanmadır. Yukarıda sıralananlarla mütenasip 7 Anabilim dalından oluşur: Kur’ân-ı Kerim Okuma ve Kıraat, Arap Dili ve Belâgatı, Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kelâm ve İtikadi İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf.